Home

Algemene Voorwaarden voor Leo Workshop


Bijgewerkt op 24 mei 2020


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 2. Dag: kalenderdag.
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om af te zien van de overeenkomst op afstand.
 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Door het sluiten van een overeenkomst op afstand met de ondernemer verklaart de consument kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De ondernemer maakt hierbij gebruik van afbeeldingen van voorbeelden en modellen van de aangeboden producten. De omschrijvingen zijn echter niet dermate gedetailleerd of nauwkeurig dat kleine verschillen tussen de omschrijvingen van de producten en de daadwerkelijke producten bij levering kunnen worden uitgesloten, daar verschillen altijd kunnen voorkomen door de technische specificaties van het beeldscherm waarop de afbeeldingen worden bekeken; en door variaties in de fabricage van de stoffen en materialen waarmee de ondernemer zijn producten vervaardigd door de leverancier. Daarnaast zijn kennelijke fouten in de omschrijvingen van de producten niet bindend.
 3. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 4. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 4 - De prijs

 1. Bij het aanbod van de producten of diensten genoemde prijzen staat vermeld of ze inclusief of exclusief BTW zijn.
 2. De totaalprijs is de prijs van alle goederen inclusief leveringskosten en BTW. Deze prijs wordt duidelijk getoond alvorens de consument overgaat tot betaling dan wel bevestiging van de bestelling.
 3. De ondernemer zal na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen niet verhogen, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van wettelijke bepalingen.
 4. De ondernemer heeft te allen tijde het recht de prijzen op het aanbod van de webshop te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen die nog in behandeling zijn. Klanten kunnen geen aanspraak maken op oude, ongewijzigde prijzen, in het geval van bijvoorbeeld een na- of bijbestelling.
 5. Bij verzendingen naar het buitenland kunnen onvoorziene kosten voorkomen bij het invoeren van de producten. Deze onvoorziene kosten worden niet meegerekend in de totaalprijs omdat de kosten pas gemaakt worden en bekend worden op het moment dat de producten langs de douane komen. De ondernemer heeft echter het recht deze kosten op de consument te verhalen en zal dit ook doen.

Artikel 5 - Betaling

 1. Een bestelling wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de volledige betaling.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. De beschikbare betaalmethoden worden op de website vermeld en aangeboden.

Artikel 6 - Levering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De consument is verantwoordelijk voor het opgeven van een correct leveringsadres.
 3. De op de website genoemde leveringstijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de consument geen rechten worden ontleend en ze zijn niet bindend. Indien de consument een bestelling ontvangt op een later tijdstip dan de genoemde indicatie kan hij/zij hieraan geen rechten ontlenen, is er geen recht op annulering van de bestelling en geen recht op restitutie van de betaling.
 4. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren en verzenden vanaf het moment dat de betaling is voldaan. Indien levering binnen 30 dagen niet mogelijk blijkt te zijn, zal de consument uiterlijk 30 dagen na ingang van de leveringstermijn op de hoogte worden gesteld van een nieuwe leveringstermijn.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

  1. Gezien de persoonlijke aard van de aangeboden producten is het herroepingsrecht uitgesloten.

Artikel 8 - De ontwerpfase en personalisering van het product

 1. De ondernemer biedt op de website een middel aan (de ontwerpfase), waarmee de consument de aangeboden producten kan personaliseren met een eigen afbeelding en/of tekst. De consument kan ervoor kiezen een eigen afbeelding te uploaden naar de ondernemer. Hiervoor wordt in de interface van de website een mogelijkheid toe geboden.
 2. De ondernemer zal met de grootste zorgvuldigheid ernaar streven het gevraagde product met diens door de consument in de ontwerpfase gespecificeerde unieke eigenschappen te vervaardigen, tenzij op schriftelijke wijze anders is overeengekomen.
 3. Afwijkingen tussen het daadwerkelijke product bij levering en de verwachtingen die de consument heeft bij de conceptie van het product in de ontwerpfase kunnen altijd voorkomen. Het geleverde product zal dus binnen redelijke eisen gelijken op de afbeeldingen en beschrijvingen van het product. Deze afwijkingen kunnen ontstaan door, maar zijn niet beperkt tot het volgende:
 4. a) de technische specificaties van het beeldscherm waarop de consument het oorspronkelijke ontwerp maakt. b) de technische specificaties van de door de consument geüploade afbeelding. c) de beperkingen die de ondernemer heeft met betrekking tot precisie van afmeting en kleur die voortkomen uit de toleranties van de apparatuur waarmee hij werkt. d) de variaties in de materialen waarmee de ondernemer zijn producten vervaardigd die ontstaan zijn bij diens leverancier. e) het handwerk dat een noodzakelijk onderdeel vormt van het vervaardigingsproces.
 5. De consument draagt zelf verantwoordelijkheid voor de personalisering van het product tijdens de ontwerpfase. Aan gebreken in het geleverde product die het gevolg zijn van de door de consument gespecificeerde personalisering van het product, kunnen door de consument geen rechten ontleend worden.
 6. De consument wordt geacht zeer zorgvuldig om te gaan met de tekstuele en/of visuele inhoud welke hij gebruikt om het product te personaliseren. De consument zal geen inhoud aanbieden die in strijd is met de Nederlandse wetgeving.
 7. De consument verzekert de ondernemer ervan dat hij bij de personalisering van het product geen teksten of afbeeldingen heeft gebruikt waarop rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrecht komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. Daarnaast verzekert de consument de ondernemer ervan dat het door hem gepersonaliseerde product geen inbreuk maakt op rechten van derden.
 8. De ondernemer behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren die onuitvoerbaar zijn door verkeerd gebruik van de website.
 9. De ondernemer behoudt zich het recht voor het ontwerp van een besteld product naar eigen inzicht aan te passen, indien dit nodig is om de uitvoerbaarheid van de bestelling te optimaliseren.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, met inbegrip van de in artikel 8 genoemde feitelijkheden en bepalingen.
 2. De consument dient een ontvangen bestelling direct grondig te controleren op juistheid en gebreken. In het geval van een onjuiste levering of een gebrek dient de consument binnen 7 dagen na ontvangst van de producten dit via e-mail te melden aan de ondernemer.
 3. In het geval van een onjuiste levering of een gebrek aan geleverde producten zal de ondernemer, mits de consument conform lid 2 van dit artikel tijdig voor melding heeft zorg gedragen, de goederen herstellen of vervangen. Hiertoe is het waarschijnlijk dat de de ondernemer verzoekt de ontvangen goederen eerst retour te sturen, zodat de ondernemer deze kan controleren.
 4. Het recht op garantie komt voor de consument te vervallen in de volgende omstandigheden:
 5. a) indien het gebrek het gevolg is van het handelen van de consument tijdens de ontwerpfase van het product. b) indien de consument het product al heeft gebruikt en/of gewassen. c) indien de consument zelf heeft geprobeerd het gebrek te herstellen.

Artikel 10 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de producten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 - Privacyverklaring

 1. De ondernemer gebruikt de persoonsgegevens van de consument alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door de ondernemer gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Deze gegevens worden door de ondernemer vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling.

Cookies van leoworkshop

Gebruik van Cookies

Wat zijn cookies?

Verwijderen cookies

Leo Tech | 't Wijdtveld 15, 5944GD Arcen | KvK.nr.: 12060237